Hiển thị

Từ 16 Lít trở lên

Bình số 1 (41L) van

Cao 90cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35cm

Liên hệ

Bình S01 (41L) ko van

Cao 90cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35cm

Liên hệ

Bình số 2 (30L) van

Cao 70cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

Liên hệ

Bình số 2 (30L) ko van

Cao 70cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

Liên hệ

Bình số 3 (25L) van

Cao67cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

Liên hệ

Bình số 3 (25L) ko van

Cao 67cm; Miệng: 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35.5cm

Liên hệ

Bình số 6 (18L) van

Cao 57cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 30.5cm

Liên hệ

Bình số 6 (18L) ko van

Cao 57cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 30.5cm

Liên hệ

Bình số 20 (73L)

Cao 80cm; Miệng: 34.5cm

Liên hệ

Bình số 33 (25L)

Cao 58cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

Liên hệ

Bình số 35 (38L)

Cao 81.5cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ

Bình số 37 (44.5L)

Cao 99cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ

Bình số 39 (20L)

Cao 82cm; Miệng 17cm

1.350.000VNĐ

Bình số 41 (16L)

Cao 70cm; Miệng 17cm

1.250.000VNĐ

Bình số 43 (25L)

Cao 110.5cm; Miệng 17cm

1.650.000VNĐ

Bình số 45 (30L)

Cao 130.5cm; Miệng 17cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

2.150.000VNĐ

Bình số 49 (63L)

Cao 93cm; Miệng 28.5cm

Liên hệ

Bình Số 51 (43L)

Cao 54cm; Miệng 34.5cm; Đường kính chỗ to nhất 36cm

Liên hệ

Bình số 53 (27.5L)

Cao 47cm; Miệng 28.5cm; Đường kính chỗ to nhất 30.7cm

3.950.000VNĐ

Bình số 93 (11.5L)

Cao 92.5cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 20.5cm

1.050.000VNĐ