BÌNH NGÂM RƯỢU HÀN QUỐC Xem tất cả

Bình số 1 (41L) van

Cao 90cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35cm

3.695.000VNĐ

Bình S01 (41L) ko van

Cao 90cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35cm

3.550.000VNĐ

Bình số 2 (30L) van

Cao 70cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

2.850.000VNĐ

Bình số 2 (30L) ko van

Cao 70cm; Miệng19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

2.650.000VNĐ

Bình số 3 (25L) van

Cao67cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 36cm

2.595.000VNĐ

Bình số 3 (25L) ko van

Cao 67cm; Miệng: 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 35.5cm

2.395.000VNĐ

Bình số 6 (18L) van

Cao 57cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 30.5cm

2.095.000VNĐ

Bình số 6 (18L) ko van

Cao 57cm; Miệng 19.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 30.5cm

1.950.000VNĐ

Bình số 10 (13L) van

Cao 54cm; Miệng 13.5cm; Đương kính chỗ to nhất: 25.5cm

1.350.000VNĐ

Bình số 10 (13L) ko van

Cao 54cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 25.5cm

1.250.000VNĐ

Bình số 12 (10.5L) van

Cao 47cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất: 23cm

1.195.000VNĐ

Bình số 12 (10.5L) ko van

Cao 47cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất: 23cm

1.100.000VNĐ

Bình số 14 (8.5L) van

Cao 40cm; Miệng 13cm; Đường kính chỗ to nhất 23cm

950.000VNĐ

Bình số 14 (8.5L) ko van

Cao 40cm; Miệng 13cm; Đường kính chỗ to nhất 23cm

770.000VNĐ

Bình số 16 (5.5L) van

Cao 37cm; Miệng 12cm

880.000VNĐ

Bình số 20 (73L)

Cao 80cm; Miệng: 34.5cm

7.500.000VNĐ

Bình số 21 (14L)

Cao 70cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 20.5cm

950.000VNĐ

Bình số 22 (12L)

Cao 63.5cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất: 19.5cm

780.000VNĐ

Bình số 23 (10L)

Cao 60cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất 19.5cm

900.000VNĐ

Bình số 24 (9L)

Cao 51.5cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất: 18.5cm

730.000VNĐ

Bình số 26 (7L)

Cao 55cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

860.000VNĐ

Bình số 28 (7L)

Cao 46.5cm; Miệng 11cm; Đường kính chỗ to nhất 20cm

720.000VNĐ

Bình số 29 (15L)

Cao 59.5cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25cm

950.000VNĐ

Bình số 31 (13L)

Cao 57cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất 26cm

930.000VNĐ

Bình số 32 (13L)

Cao 56cm; Miệng 13.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 25cm

930.000VNĐ

Bình số 33 (25L)

Cao 58cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

2.495.000VNĐ

Bình số 34 (4.5L)

Cao 42cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 15.5cm

420.000VNĐ

Bình số 35 (38L)

Cao 81.5cm; Miệng 23.5cm

2.950.000VNĐ

Bình số 36 (3.5L)

Cao 35cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 14.5cm

380.000VNĐ

Bình số 37 (44.5L)

Cao 99cm; Miệng 23.5cm

3.695.000VNĐ

Bình số 39 (20L)

Cao 82cm; Miệng 17cm

1.395.000VNĐ

Bình số 40 (2.5L)

Cao 35.5cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 12.5cm

320.000VNĐ

Bình số 41 (16L)

Cao 70cm; Miệng 17cm

1.295.000VNĐ

Bình số 43 (25L)

Cao 110.5cm; Miệng 17cm

1.695.000VNĐ

Bình số 44 (2L)

Cao 36.5cm; Miệng 8.5cm

295.000VNĐ

Bình số 45 (30L)

Cao 130.5cm; Miệng 17cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

2.250.000VNĐ

Bình số 46 (3.5L)

Cao 51cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 14.5cm

380.000VNĐ

Bình số 48 (5L)

Cao 61cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 15.5cm

450.000VNĐ

Bình số 49 (63L)

Cao 93cm; Miệng 28.5cm

7.900.000VNĐ

Bình số 50 (6.5L)

Cao 75cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất: 17cm

520.000VNĐ

Bình Số 51 (43L)

Cao 54cm; Miệng 34.5cm; Đường kính chỗ to nhất 36cm

5.195.000VNĐ

Bình số 52 (2.5L)

Cao 40cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

320.000VNĐ

Bình số 53 (27.5L)

Cao 47cm; Miệng 28.5cm; Đường kính chỗ to nhất 30.7cm

4.195.000VNĐ

Bình số 54 (660ml)

Cao 29cm; Miệng 4cm; Đường kính chỗ to nhất 9.5cm

170.000VNĐ

Bình số 55 (500ml)

Cao 26cm; Miệng 4cm; Đường kính chỗ to nhất 9cm

170.000VNĐ

Bình số 56 (800ml)

Cao 29cm; Miệng 4cm; Đường kính chỗ to nhất 9cm

170.000VNĐ

Bình số 57 (600ml)

Cao 26.5cm; Miệng 4cm; Đường kính chỗ to nhất 8.5cm

170.000VNĐ

Bình số 58 (2L)

Cao 36cm; Miệng 7.5cm; Đường kính chỗ to nhất 12cm

295.000VNĐ

Bình số 63 (1.2L)

Cao 28cm; Miệng 6.5cm; Đường kính chỗ to nhất 12cm

280.000VNĐ

Bình số 64 (2.5L)

Cao 41cm; Miệng: 8cm; Đường kính chỗ to nhất 16cm

450.000VNĐ

Bình số 65 (5L)

Cao 41.5cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 21cm

520.000VNĐ

Bình số 66 (3L)

Cao 41cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 16cm

450.000VNĐ

Bình số 68 (8.5L)

Cao 61cm; Miệng 12cm

730.000VNĐ

Bình số 69 (11L)

Cao 76.5cm; Miệng 12cm

860.000VNĐ

Bình số 70 (6.5L)

Chiều cao: 89.5cm; Miệng: 8.5cm

660.000VNĐ

Bình số 71 (4.5L)

Cao 61cm; Miệng 8.5cm

450.000VNĐ

Bình số 73 (3L)

Cao 56cm; Miệng 7.5cm

390.000VNĐ

Bình số 74 (1.5L)

Cao 20cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

230.000VNĐ

Bình số 75 (1.4L)

Cao 17cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

220.000VNĐ

Bình số 76 (1.2L)

Cao 18cm; Miệng 7.5cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

210.000VNĐ

Bình số 77 (800ml)

Cao 16cm; Miệng 7.5cm; Đường kính chỗ to nhất 13.5cm

180.000VNĐ

Bình số 78 (500ml)

Cao 14cm; Miệng 6cm; Đường kính chỗ to nhất 11.5cm

150.000VNĐ

Bình số 79 (360ml)

Cao 12cm; Miệng 6cm; Đường kính chỗ to nhất 10cm

110.000VNĐ

Bình số 81 (5.5L)

Cao 41cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

520.000VNĐ

Bình số 82 (3L)

Cao 43cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 16.5cm

420.000VNĐ

Bình số 83 (4.5L)

Cao 51cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

450.000VNĐ

Bình số 84 (3L)

Cao 2.5cm; Miệng 11.5cm; Đường kính chỗ to nhất 19.5cm

470.000VNĐ

Bình số 85 (1.5L)

Cao 36cm; Miệng 7cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

295.000VNĐ

Bình số 88 (2.4L)

Cao 37cm; Miệng 9.5cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

295.000VNĐ

Bình số 89 (1.8L)

Cao 35cm; Miệng 9cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

270.000VNĐ

Bình số 90 (1.7L)

Chiều cao 45cm; Miệng: 6cm

280.000VNĐ

Bình số 117 (4L)

Cao 33.5cm; Miệng 11cm; Đường kính chỗ to nhất 17cm

420.000VNĐ

Bình số 93 (11.5L)

Cao 92.5cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 20.5cm

1.050.000VNĐ

Bình số 94 (1L)

Cao 31cm; Miệng 6cm; Đường kính chỗ to nhất 8cm

230.000VNĐ

Bình số 96 (5L)

Cao 45cm; Miệng 9.5cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

420.000VNĐ

Bình số 97 (3L)

Cao 37cm; Miệng 9cm; Đường kính chỗ to nhất 14cm

380.000VNĐ

Bình số 99 (4L)

Cao 69cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 16cm

450.000VNĐ

Bình số 100 (3L)

Cao 59cm; Miệng 8.5cm; Đường kính chỗ to nhất 13cm

420.000VNĐ

Bình số 103 (1L)

Cao 32cm; Miệng 5.5cm; Đường kính chỗ to nhất 11.5cm

260.000VNĐ
-21%

Bình số 104 (19L)

Cao 41cm; Miệng 24.5cm; Đường kính chỗ to nhất 34cm

1.750.000VNĐ 1.395.000VNĐ

Bình số 109 (20L)

Cao 49.5cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

2.095.000VNĐ

Bình số 123 (6.5L)

Cao 51cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

620.000VNĐ

Bình số 134 (2.3L)

Cao 26cm; Miệng 5cm; Đường kính chỗ to nhất 17cm

320.000VNĐ

Bình số 137 (15L)

Cao 37.5cm; Miệng 23.5cm

1.750.000VNĐ

Bình số 138 (4.5L)

Cao 56cm; Miệng 7.5cm; Đường kính chỗ to nhất 20.5cm

520.000VNĐ

Bình số 140 (3.5L)

Cao 61.5cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

520.000VNĐ

Bình số 141 (1.5L)

Cao 43.5cm; Miệng 6cm; Đường kính chỗ to nhất 13.5cm

340.000VNĐ

Bình số 144 (2.5L)

Cao 50cm; Miệng 7cm; Đường kính chỗ to nhất 16cm

380.000VNĐ

Bình số 145 (2.5L)

Cao 46cm; Miệng 7cm; Đường kính chỗ to nhất 17cm

380.000VNĐ

Bình số 146 (1.5L)

Cao 43.5cm; Miệng 6cm; Đường kính chỗ to nhất 13.5cm

340.000VNĐ

Bình số 148 (8.5L)

Cao 38.5cm; Miệng 10cm; Đường kính chỗ to nhất 22cm

880.000VNĐ

Bình số 149 (16L)

Cao 47cm; Miệng 12cm; Đường kính to nhất 27.5cm

1.550.000VNĐ

Bình số 150 (4L)

Cao 28.5cm; Miệng 8.5cm; Đường kính to chỗ to nhất 17.5cm

495.000VNĐ

Bình số 161 (11L)

Cao 41cm; Miệng 19cm; Đường kính chỗ to nhất 21cm

1.095.000VNĐ

Bình số 162 (13L)

Cao 47cm; Miệng 19cm; Đường kính chỗ to nhất 21cm

1.250.000VNĐ

Bình số 163 (17L)

Cao 63cm; Miệng 19cm; Đường kính chỗ to nhất 21cm

1.395.000VNĐ

Bình số 173 (3.2L)

Cao 53.5cm; Miệng 10cm; Đường kính chỗ to nhất 15.5cm

570.000VNĐ

Bình số 174 (3.5L)

Cao 44.5cm; Miệng 10cm; Đường kính chỗ to nhất 18cm

595.000VNĐ

Bình số 175 (2.2L)

Cao 44.5cm; Miệng 8cm; Đường kính chỗ to nhất 15.5cm

550.000VNĐ

Bình số 200 (chum 20L)

Cao 40cm; Miệng 20cm; Đường kính chỗ to nhất 35cm

1.395.000VNĐ